مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR (Corporate Social Responsibility موضوع مهم و قابل توجهی در سال‌های اخیر بوده است به طوری که اغلب سازمان های سرامد توجه جدی ای در آن دارند. سازمان‌های پیشرو به عنوان سازمان‌های پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در برابر ذینفعان و ایفای تعهدات‌ خود در حوزه مسئولیت اجتماعی، ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری و ساری شود.  به این ترتیب، مسئولیت ‌پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دوجانبه ‌ای خواهد داشت؛ به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی ‌تر و منسجم‌ تری نفع می‌برد و هم جامعه و طرف‌های ذینفع، نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.

فلسفه  «مسئولیت اجتماعی شرکت ها» در زمره مفاهیم اخلاق کسب و کار مطرح است و به نقشی که شرکت ها درحوزه اجتماعی برعهده دارند مربوط می‌شود.

بنگاه‌ها و سازمان‌ها برای اینکه در کسب‌  وکار خود موفق باشند باید مسئولیت خود را در قبال جامعه و تمام کسانی که تحت تأثیر فعالیت‌های سازمان قرار می‌گیرند رعایت کنند.

سازمان‌ های پیشگام به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان، روشی بسیار اخلاقی در پیش می‌گیرند. این سازمان‌ها حساسیت و توجهی ویژه به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست‌بوم سازمان در حال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می‌کنند. مسئولیت اجتماعی در ارزش‌های سازمان‌ها بیان شده است. آنها از طریق مراوده باز با ذینفعان، انتظارات و مقررات محلی و جهانی را درک و رعایت کرده و از آن فراتر می‌روند.

مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان مسئولیت شرکت در قبال جامعه، افراد انسانی و محیطی است که سازمان در آن فعال است و این مسئولیت از ملاحظات اقتصادی فراتر می رود. در واقع مسئولیت اجتماعی سازمان، فعالیت‌هایی است که پیش برنده منفعت اجتماعی بوده  و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون لازم می‌دارد.

شرکت‌ها همانند اعضای جامعه و شهروندان به این درک رسیده اند که آن‌ها توسط جامعه به وجود می‌آیند و قوانین خود را از جامعه ای می‌گیرند که در آن فعالیت می‌کنند. آن‌ها باید نقش، محدوده و هدفشان را در کنار درک کامل تأثیرات و مسئولیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی انجام دهند.

یک شرکت، زمانی به تعهد اجتماعی خود عمل می‌کند که به مسئولیت‌های قانونی و اقتصادی خود عمل کند و نه بیشتر. به عبارت دیگر، شرکت به حداقل مسئولیتی که قانون از او خواسته است، عمل می‌کند. چنانچه شرکتی، هدف اجتماعی را ترغیب کند، تنها به‌منظور رسیدن به اهداف اقتصادی خود است و نه چیز دیگر. مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می‌کند که براساس آن، شرکت‌ها به فعالیت‌هایی اقدام می‌کنند که وضع جامعه را بهتر کرده و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می‌شود نیز پرهیز ‌کنند. پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت شرکت در جهت عمل و اقدام نسبت به خواسته‌ها و انتظارات جامعه دارد.

از آنجا که مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که یک سازمان می‌بایست در جهت حفظ و مراقبت از آنها و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد و با توجه به اهمیت این حوزه، کیان فولاد دماوند اقدام به انتشار گزارش عملکرد خود در این زمینه می‌نماید. در همین راستا شرکت کیان فولاد دماوند اقدام به احداث چند سرویس بهداشتی و حمام در روستاهای محروم استان سیستان و بلوچستان کرده است تا مورد استفاده مردم شریف این خطه قرار بگیرد.